30e anniversaire du club - Televesdre (lundi 11/09/2017)

N2M c. Skill Tournai - Televesdre (dimanche 17/12/2017 14:47)

N2M c. Volley Bouillon - Televesdre (dimanche 21/01/2018 18:50)

Sam, le Wallon qui s’impose en volley - L'Avenir (vendredi 02/02/2018)

N2M à Mortroux - Vedia (samedi 16/02/2019 17:51)